Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Sathin BV

Artikel 1 Algemeen

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en op alle door Sathin BV gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.

1.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4. Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door wederpartij heeft geen gevolg. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Sathin BV te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten gesloten met Sathin BV vinden plaats onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst onder is te brengen bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factoringmaatschappij of een daarmee vergelijkbare onderneming.

2.2 Alle aanbiedingen daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend, en kunnen vormvrij worden herroepen.

2.3 In geval van een offerte komt een overeenkomst tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Sathin BV heeft bereikt en zij schriftelijk heeft verklaard haar aanbod gestand te doen. Voor Sathin BV werkzame buitendienstmedewerkers zijn niet gerechtigd tot het doen van voormelde verklaring.

2.4 Een aanvaarding van de aanbieding als bedoeld in artikel 2.2, die, hoe gering ook, afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Sathin BV niet bindt.

2.5 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij, zonder schriftelijke toestemming van Sathin BV, niet worden geannuleerd. Bij een geaccordeerde annulering komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij en, voor zover Sathin BV zulks wenst, komen de voor de uitvoering van de order bestemde materialen en halffabrikaten voor rekening van de wederpartij tegen de door Sathin BV in haar calculatie opgenomen prijzen, dit alles geldt onverminderd het recht van Sathin BV op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. In ieder geval zal bij een geaccordeerde annulering minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde bij de wederpartij in rekening worden gebracht en deze dient voor betaling daarvan in te staan.

2.6 Elke nadere afspraak tussen Sathin BV en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Sathin BV geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging van Sathin BV.

2.7 Kennelijke vergissing(en) in de aanbieding van Sathin BV ontheffen deze van haar leveringsverplichting en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende, ook na het totstandkomen van de overeenkomst.

2.8 Indien de wederpartij werkzaamheden verlangt in het kader van een tot stand brengen van een overeenkomst, is Sathin BV gerechtigd de met deze voorbereidende samenhangende kosten bij de wederpartij in re kening te brengen, ongeacht of tussen Sathin BV en de wederpartij een overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.2 Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen als bedoeld in artikel 2.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan de aanvaarding worden herzien.

3.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Zulks geldt ook bij een geringere afname dan waarvoor de aanbieding is uitgebracht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, genoemd in catalogi, prospectussen, advertenties, circulaires, afbeeldingen, prijs lijsten, alsook genoemd in de aanbieding of overeenkomst, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, Afwijkingen daarin van ondergeschikte aard, evenals afwijkingen in gebruikelijke fabricage- of productietoleranties, dan wel aan het product inherente afwijkingen, geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

4.2 Sathin BV heeft het recht 10% meer of minder te leveren tegen een door haar te bepalen billijke verrekenprijs indien het zaken betreft die zij van derden betrekt, onder meer/minder clausule en/of indien het zaken en/of diensten betreft waarbij zij rekening moet houden met uitschot, inschiet, productieverlies, inklinking en dergelijke factoren.

4.3 Sathin BV heeft het recht te leveren zaken in delen aan de wederpartij te leveren. Indien enig nalaten of handelen van de wederpartij Sathin BV noodzaakt tot het leveren in delen, is Sathin BV gerechtigd de hier door ontstane extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4.4 Indien Sathin BV door het ontbreken van door wederpartij aan te leveren materiaal niet in staat is de opdracht te completeren, is Sathin BV gerechtigd alle reeds verrichte werkzaamheden conform opdrachtbevestiging in rekening te brengen indien aanlevering van de ontbrekende materialen niet is geschied binnen 4 weken nadat Sathin BV opgave heeft gedaan van deze nog ontbrekende zaken.

Artikel 5 Verplichtingen wederpartij

5.1 De wederpartij is verplicht om Sathin BV voor het aangaan van de overeenkomst te informeren over de aard, hoedanigheid en kwaliteit van de door de wederpartij aan te leveren zaken. Indien de aangeleverde zaken aan krimp, uitzetting, verkleuring, etc. onderheving zijn of indien de houdbaarheid van de aangeleverde zaken beperkt is, dient zulks eveneens voor het aangaan van de overeenkomst aan Sathin BV te worden meegedeeld.

5.2 Sathin BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigenschappen van de aangeleverde zaken die niet voor het aangaan van de overeenkomst aan haar zijn meegedeeld.

5.3 Sathin BV is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van de door wederpartij aangevoerde zaken.

Artikel 6 Verzending en risico

6.1 De keuze van de wijze van transport, daaronder begrepen de aard van het transportmiddel en de persoon van de transporteur, is voorbehouden aan Sathin BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het risico voor de zaken zal op de wederpartij overgaan op het moment dat de zaken de fabriek/het magazijn van Sathin BV hebben verlaten. Alle door Sathin BV verzonden zaken reizen voor risico van de geadresseerde/wederpartij. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3 Bij franco levering zijn slechts de vrachtkosten per goedkoopste vervoersvoorziening en via de kortst mogelijke route voor rekening van Sathin BV. Indien, om welke reden dan ook, het vervoer niet kan plaatsvinden als hiervoor omschreven, dan wel indien het vervoer op verzoek van de wederpartij op een andere wijze of langs een andere route plaatsvindt, zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de wederpartij komen. Tenzij anders overeengekomen zullen verschepingen slechts plaatsvinden van lijndiensten onder de conditie “af fabriek”. Het risico voor de zaken zal op de wederpartij overgaan op het moment dat de zaken de fabriek/het magazijn van Sathin BV hebben verlaten. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4 In geval Sathin BV emballagemateriaal ter beschikking stelt, dient dit door de wederpartij uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de zaken op het bedrijf van Sathin BV te worden geretourneerd. De kosten, hieraan verbonden, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.5 Tevens draagt de wederpartij het risico van beschadiging van emballagemateriaal waarbij de schadevergoeding binnen één maand nadat hiertoe een verzoek van Sathin BV is uitgegaan, aan haar moet zijn betaald. Het emballagemateriaal wordt geacht in goede staat te zijn aangenomen, tenzij de wederpartij bij de ontvangst op de vrachtbrief of het reçu een aantekening heeft gemaakt.

6.6 De wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke opslag bij de aanlevering van zaken.

Artikel 7 Levertijd

7.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd
geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.2 In geval van te late levering door Sathin BV heeft de wederpartij niet het recht om de bestelling te annuleren, de ontvangst van goederen te weigeren of de betaling te vertragen of te weigeren.

7.3 Indien het tijdstip van aanlevering van goederen door de wederpartij bij Sathin medebepalend is voor het kunnen realiseren van door Sathin BV opgegeven levertijd en indien dit tijdstip overschreden wordt, zal door Sathin BV een nieuwe levertijd opgegeven worden. Deze nieuwe levertijd is bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Sathin BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of kosten indien bij aanleveringen van goederen en/of in opdracht van wederpartij onjuiste en/of incomplete vrachtbrieven c.q. specificaties ter beschikking gesteld worden op grond waarvan de levertijd negatief beïnvloed wordt.

7.4 In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daar bij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Sathin BV bevoegd indien binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst niet alle zaken zijn afgeroepen, de wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen. Deze door de wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van 3 maanden, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van Sathin BV, niet overschrijden. De wederpartij is verplicht aan voornoemde sommatie gevolg te geven bij gebreke daarvan Sathin BV bevoegd is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden om schadevergoeding te vorderen.

7.5 In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen gesteld zijn, zal Sathin BV bij gereedkomen van de goederen de relevante orderwaarde factureren. Indien binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, is Sathin BV bevoegd maandelijkse opslag-, handling- en administratiekosten in rekening te brengen aan de wederpartij.

Artikel 8 Verrichten van werkzaamheden/diensten

8.1 Een aanbieding of overeenkomst kan tevens een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden omvatten.

8.2 Sathin BV behoudt zich het recht voor meer dan overeengekomen uit te voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de wederpartij of voor de goede uitvoering van de opdracht.

8.3 In geen geval kunnen van Sathin BV meer werkzaamheden worden gevorderd, hoe nauw die meerdere werkzaamheden ook verband houden met die welke in de aanbieding of overeenkomst beschreven zijn.

8.4 Wederpartij zorgt ervoor dat Sathin BV tijdig kan beschikken over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen, gegevens en goedkeuringen (hieronder vallen ook vergunningen, ontheffingen en beschikkingen).

8.5 De door Sathin BV aan wederpartij opgegeven en te leveren benodigde materialen, specificaties daarvan, de hoeveelheden en de hoedanigheid waarin ze aangeleverd dienen te worden, zijn de uitgangsbasis voor de productie. Schades en vertragingen als gevolg van afwijkingen van deze opgaven zijn voor rekening van wederpartij.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst. Indien een tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de technische omschrijving.

9.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden en aan Sathin BV zijn verstrekt, zijn eigendom van Sathin BV. De eigendommen van de door opdrachtgever verstrekte tekeningen blijft bij Sathin BV berusten, ook al volgt uit de door Sathin BV uitgebrachte offerte geen opdracht.

9.3 Alle door Sathin BV bij uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, tekeningen, merken, octrooien mogen door de wederpartij niet zonder toestemming van Sathin BV worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of op enigerlei wijze in het verkeer worden gebracht, ongeacht of Sathin BV zelf, dan wel een ander rechthebbende is, op genoemde modellen, etc. Sathin BV is gerechtigd om aan de wederpartij voor het verlenen van voormelde toestemming een vergoeding te verlangen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Sathin BV welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven Sathin BV het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.2 Van overmacht is in ieder geval sprake indien Sathin BV verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van niet of niet volledige en/of vertraagde levering van toeleveranciers (waaronder mogelijkerwijs ook wederpartij valt), oorlog, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storing in levering van energie, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van Sathin BV als bij wie Sathin BV de benodigde materialen, diensten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en derhalve buiten de risicosfeer van Sathin BV ontstaan.

10.3 In geval van overmacht heeft Sathin BV het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de overeenkomst voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen de partijen, terwijl de wederpartij verplicht is Sathin een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststaat dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Sathin BV is nimmer aansprakelijk voor schade daaronder begrepen bedrijfsschade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (een van) de bestuurders van Sathin BV. De wederpartij vrijwaart Sathin BV te dezer zake tegen aanspraken van derden.

11.2 In voorkomende gevallen daaronder begrepen schade als gevolg van gebrekkig product, is Sathin BV slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

11.3 De aansprakelijkheid van Sathin BV is in ieder geval beperkt tot vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of
evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Sathin BV.

11.4 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering van zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende
brief te geschieden. Aanspraken dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der zaken of het verrichten der werkzaamheden, althans nadat het gebrek redelijkerwijs
geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. Na genoemde termijn worden de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd.

11.5 Elke vordering van de wederpartij op Sathin BV verjaart/vervalt na verloop van 3 maanden na de datum van levering van de zaken, dan wel het eindigen van de werkzaamheden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling

12.1 Sathin BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door haar aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van de goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Sathin BV van de wederpartij te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Sathin BV gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

12.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.

12.3 Indien en voor zover door Sathin BV geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan Sathin BV de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is de wederpartij verplicht Sathin BV in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Sathin BV om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

12.4 Ook in het geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, liquidatie van zaken of schuldsanering van wederpartij, heeft Sathin BV het hiervoor
omschreven recht, tenzij de curator of de bewindvoerder in een voorkomend geval de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente boedelschuld erkent.
12.5 De wederpartij is verplicht om aan Sathin BV onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of bemoeienissen van derden met betrekking tot de aan Sathin BV toebehorende zaken en vorderingen.

12.6 De wederpartij is gerechtigd de door Sathin BV geleverde zaken waarvan deze laatste de eigenaar is, door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij Sathin BV de wederpartij heeft medegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.

12.7 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Sathin BV een bezitloos pandrecht ten behoeve van deze laatste te vestigen op alle roerende zaken van de wederpartij zodra Sathin BV
om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die terzake van incassokosten, renten en boeten, daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Sathin BV terstond opeisbaar en is zij gerechtigd, naar haar keuze, tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.

12.8 Het is wederpartij verboden op de door Sathin BV geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

12.9 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Sathin BV een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen. Bij gebreke van deze zekerstelling zijn alle vorderingen van Sathin BV terstond opeisbaar en is zij, naar haar keuze, gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.2 Indien binnen 14 dagen na factuurdatum niet volledig is betaald, zal wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van die termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Sathin BV is alsdan gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de haar toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven.

13.3 Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Sathin BV gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

13.4 Voorts is de wederpartij dan gehouden alle kosten van Sathin BV te vergoeden die hij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden in rechte, verhoogd met wettelijke rente, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden buiten rechte, verhoogd met wettelijke rente, deze kosten minimaal 15% van de hoofdsom belopende, zulks met een minimum van Euro 250,00, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten, kosten van faillissementsaanvraag, opslagkosten in geval van opschorting van levering.

13.5 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt
een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.

13.6 In geval van betaling door middel van wissels en cheques komen de kosten ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor kosten van een remboursement of kosten verbonden aan
telefonische bankopdrachten.

Artikel 14 Verrekening/Opschorting

14.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enige door hem aan Sathin BV verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Sathin BV aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.

14.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot leveren is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

14.3 De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enig ander met Sathin BV gesloten overeenkomst.

14.4 Sathin BV is gerechtigd de verder levering of uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang de wederpartij jegens Sathin BV niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd
de haar verder toekomende rechten.

14.5 Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Sathin BV inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van
de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 15 Ontbinding

15.1 Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd de Sathin BV verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt uitgesproken, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zal de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente boedelschuld erkent.

15.2 Alle vorderingen die Sathin BV in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

15.3 De wederpartij is aansprakelijk voor de door Sathin BV geleden schade onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Alle geschillen tussen Sathin BV en de wederpartij zullen ter keuze van Sathin BV worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 17 Nederlands recht van toepassing

17.1 Op alle door Sathin BV verrichte (rechts)handelingen, waaron der de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.